آموزش و سرگرمی

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

جواب صفحه ۷۲ تا ۷۴ریاضی چهارم که مربوط به فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن فصل مرور فصل ۳ از فصل ۳ ضرب و تقسیم است را در حاشیه نیوز برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده شده است. در این قسمت به حل گام به گام پاسخ سوالات فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندنصفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم دبستان می‌پردازیم.

جواب صفحه قبل :جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۷۱ ریاضی چهارم

جواب صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم

در پاسخ به فرهنگ نوشتن صفحه ۷۲ ریاضی چهارم خواهیم داشت:

۱- حاصل ضرب دو عدد دو رقمی مثل ضرب رو به رو را چگونه به دست می آوریم؟ توضیح دهید.
عدد ۳۹ را به صورت گسترده در نظر می گیریم (۹ + ۳۰) و ۳۷ را ابتدا در ۹ و سپس در ۳۰ ضرب می کنیم و حاصل آن ها را زیر هم نوشته و با هم جمع می کنیم.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

۲- حاصل ضرب رو به رو را چگونه به دست می آوریم؟ توضیح دهید.
عدد ۳۶ را به صورت گسترده در نظر می گیریم (۶ + ۳۰) و ۲۲ را ابتدا در ۶ سپس در ۳۰ ضرب می کنیم و حاصل آن ها را زیر هم نوشته و با هم جمع می کنیم.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

۳- حاصل تقریبی تقسیم رو به رو را چگونه به دست می آوریم؟ توضیح دهید.
بزرگترین مرتبه مقسوم و مقسوم علیه به صورت گسترده می نویسیم و پاسخ تقریبی تقسیم را به دست می آوریم.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

۴- چگونه می توان فهمید که عدد ۵۸ به ۱۷ بخش پذیر است یا نه ؟ توضیح دهید.
عدد ۸۵ را بر ۱۷ تقسیم می کنیم اگر باقی مانده صفر شد بخش پذیر است ولی اگر باقیمانده صفر نشد بخش پذیر نیست.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

در پاسخ به تمرین صفحه ۷۲ ریاضی چهارم خواهیم داشت:

۱- در سال گذشته، یک کشاورز ۳۷۶۸ کیلوگرم گندم و ۵۸۳۰ کیلوگرم جو برداشت کرده است. محصول جو و گندم این کشاورز به طور تقریبی چند تن بوده است؟

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

۲- در ابتدای تیر ماه ۸۶۳۰ کیلوگرم برنج در فروشگاهی موجود بود. در یک نوبت ۳۷۵۰ کیلوگرم و بار دیگر ۲۳۷۰ کیلوگرم از برنج ها فروخته شد. به طور تقریبی چند تن برنج در این فروشگاه باقی مانده است؟

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

۳- زمین در مسیر خود به دور خورشید در هر ثانیه ۳۰ کیلومتر را طی می کند. در ۲۵ ثانیه چند کیلومتر را طی می کند؟

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

۴- یک عدد پنج رقمی بنویسید که رقم های دهگان و دهگان هزار آن ۴ و بقیه‌ی رقم هایش صفر باشند. با ماشین حساب بررسی کنید که آیا این عدد بر ۵ بخش پذیر است. بر ۲ چطور؟ آیا بر ۳ و ۱ هم بخش پذیر است؟

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

۵- کارگری یک قطعه فرش را در مدت ۳۶ ماه بافته است. اگر ۴ کارگر با هم و به طور یکسان کار کنند، همین قطعه فرش را در چند ماه می بافند؟

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

۶- تقسیم های زیر را انجام دهید و برای هر کدام رابطه‌ی تقسیم بنویسید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

۷- ضرب های زیر را انجام دهید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

۸- با توجه به دسته بندی انجام شده روی عبارت، حاصل جمع عددهای زیر را به دست آورید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

۹- احمد ۷ سال از خواهرش بزرگتر است. ۱۲ سال دیگر احمد چند سال از خواهرش بزرگتر خواهد بود؟ چرا؟
همان ۷ سال، چون همزمان با بزرگ شدن احمد خواهرش نیز بزرگ تر شده و رشده کرده است.

۱۰- کوچک ترین عدد شش رقمی را بنویسید که طبقه‌ی هزار آن ۲۵۳ باشد و بقیه‌ی رقم هایش تکراری نباشد. با ماشین حساب بررسی کنید که این عدد بر ۲ بخش پذیر است یا نه.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

۱۱- حاصل عبارت های زیر را با ماشین حساب به دست آورید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

۱۲- قیمت یک دفتر ۲۵۰۰ تومان است. قیمت دو جین دفتر چند تومان است؟ (هر جین ۶ عدد و هر دو جین ۱۲ عدد است.)

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

در پاسخ به معما و سرگرمی صفحه ۷۴ ریاضی چهارم خواهیم داشت:

در شکل‌های زیر نمونه‌های دیگری از گر ه‌ها را می‌بینید. مداد خود را روی نقطه‌ای از گره قرار دهید و روی آن حرکت کنید. هر گره از چند قطعه طناب درست شده است؟

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

در پاسخ به فرهنگ خواندن صفحه ۷۴ ریاضی چهارم خواهیم داشت:

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۳

لطفاً در صورت بروز هر گونه مشکل یا ایراد درسی در هر یک از صفحات کتاب ریاضی چهارم دبستان، لطفاً نظر خود را در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید. تلاش خواهیم کرد تا در اسرع وقت پاسخی به سوال شما دهیم و به حل مسائل درسی شما کمک کنیم.

دانش آموز عزیز، بهتر است قبل از همه سوالات را به تنهایی حل کنی و جواب هایت را بررسی کنی. اگر مشکلی داری، آن را برطرف کن. با انجام این کار، مفهوم درس بهتر درک می‌شود و در امتحان دچار مشکل و دردسر نمی‌شوی.

شما همیشه باید قلم و کاغذ را در کنار خود قرار دهید تا بتوانید به راحتی مسائل ریاضی را حل کنید. استفاده از این وسایل به شما کمک می‌کند تا بهتر تمرین کنید و در نهایت کتاب ریاضی را به طور کامل یاد بگیرید. استفاده از قلم و کاغذ یکی از روش‌های موثرترین و معتبرترین برای حل مسئله‌های ریاضی است.

پاسخ صفحه قبل تر : جواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه ۷۰ ریاضی چهارم

در این بخش، مروری بر جواب صفحه ۷۲ تا ۷۴ ریاضی چهارم انجام داده شد. با اضافه کردن عبارت “حاشیه نیوز” در آخر جستجوهای درسی خود در گوگل، به بهترین پاسخ ها دسترسی خواهید داشت. لطفاً به خاطر داشته باشید که ابتدا سعی کنید پاسخ سوالات را خودتان بیابید و سپس برای بررسی صحت آن به این پاسخ ها مراجعه کنید. اگر سوالی دارید، آن را در قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ دهند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − چهار =

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا