آموزش و سرگرمی

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

جواب صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم که مربوط به فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی مرور فصل ۳ از فصل ۳ نسبت، تناسب و درصد است را در حاشیه نیوز برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده شده است. در این قسمت به حل گام به گام پاسخ سوالات فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم دبستان می‌پردازیم.

جواب صفحه قبل :جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۶۳ ریاضی پنجم

جواب صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم

در پاسخ فرهنگ نوشتن صفحه ۶۴ ریاضی پنجم خواهیم داشت:

۱- نسبت دو مقدار یعنی : رابطه ای که نشان می دهد، یک مقدار چند برابر مقدار دیگر است.

۲- سرعت یک ماشین ۶۰ کیلومتر در ساعت است؛ یعنی : …در ۱ ساعت ۶۰ کیلومتر را… طی می کند.

۳- توضیح دهید که چگونه مقدار مناسب برای این جای خالی پیدا می کنید. (جای خالی/۹ = ۲/۳)
نگاه می کنیم مخرج ضرب در چه عددی شده که شده ۹، سپس صورت کسر را هم در همان عدد یعنی ۳ ضرب می کنیم که حاصل آن می شود ۶ پس به در جای خالی می گذاریم ۶.

۴- در هر مربع، اندازه‌ی ضلع و اندازه‌ی محیط متناسب اند؛ یعنی : نسبت ضلع …به محیط یکسان و غیر قابل تغییر است

۵- پیمودن ۵۰۰ متر در ۶ دقیقه با پیمودن ۲۵۰ متر در ۴ دقیقه متناسب نیست؛ چرا؟
چون نسبت ها را ساده می کنیم، می بینیم که که نسبت های بین آن ها با هم مساوی نیست.

۶- %۶۰ دانش آموزان یک مدرسه به ورزش فوتبال علاقه مندند؛ یعنی: …از هر ۱۰۰ نفر، ۶۰ دانش آموز به فوتبال علاقه مند هستند

در پاسخ تمرین صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم خواهیم داشت:

۱- با توجه به شکل داده شده :

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

الف) نسبت تعداد مربع ها با هریک از رنگ های داده شده را به تعداد مربع ها با رنگ های دیگر تعیین کنید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

ب) نسبت تعداد مربع ها با هریک از رنگ های داده شده به تعداد کل مربع ها را تعیین کنید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

۲- لاک پشتی ۴۹۰ متر را در ۷ ساعت می پیماید.
الف) نسبت مسافتی را که این لاک پشت پیموده است، به مدت زمان صرف شده توسط لاک پشت تعیین کنید.
ب) این لاکپشت در ١ ساعت چند متر راه می رود؟

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

۳- با توجه به شکل، نسبت تعداد گل های بنفش به تعداد گل های قرمز کدام است؟

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

۴- هر یک از نسبت های زیر را ساده کنید. تساوی مربوط به نسبت های مساوی را بنویسید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

۵- کدام یک از نسبت های زیر با نسبت ۴/۵ مساوی است؟

۱) ۲۸ به ۳۵
۲) ۲۴ به ۴۳
۳) ۴۸ به ۶۰
۴) ۱۶ به ۲۴

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

۶- یک نسبت مساوی نسبت ۷/۵ بنویسید که :
الف) صورت آن ۴۲ باشد.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳


ب) مخرج آن ۳۵ باشد.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

۷- درجاهای خالی، عددهای مناسب بنویسید تا نسبت های مساوی به دست آید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

۸- نسبت های زیر داده شده اند:
الف) نسبت های داده شده در هر قسمت را تاحد امکان ساده کنید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

ب) در کدام یک از این قسمت ها، نسبت ها تشکیل یک تناسب می دهند؟ این تناسب ها را بنویسید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

۹- درجای خالی در هر قسمت، عددی مناسب بنویسید تا یک تناسب به دست آید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

۱۰- خانواده‌ی خسرو در هر شبانه روز ۸ لیتر آب کمتر از خانواده‌ی فرهاد مصرف می کند. اگر نسبت مصرف آب این دو خانواده در یک شبانه روز ۳ به ۵ باشد، هرکدام در یک شبانه روز چقدر آب مصرف می کند؟

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

۱۱- از ۸۰ کتابی که در یک قفسه‌ی کتابخانه قرار دارند، ۲۰ کتاب ریاضی است. چند درصد از کتاب های این قفسه، کتاب ریاضی است؟

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

۱۲- اگر ٪۶۰ از یک محلول آب باشد، در ۲۵ لیتر از این محلول چند لیتر آب وجود دارد؟

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

۱۳- ۸۰٪ یک عدد ۲۰ است. آن عدد را تعیین کنید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

در پاسخ معما و سرگرمی ۶۶ ریاضی پنجم خواهیم داشت:

در ایران حدود 10 درصد از محصولات کشاورزی از کشت دیم به دست می‌آید. اگر 30 درصد از این مقدار محصول، گندم باشد، چه درصدی از کلّ محصولات کشاورزی ایران گندم دیم است؟

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ؛ مرور فصل ۳

لطفاً در صورت بروز هر گونه مشکل یا ایراد درسی در هر یک از صفحات کتاب ریاضی پنجم دبستان، لطفاً نظر خود را در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید. تلاش خواهیم کرد تا در اسرع وقت پاسخی به سوال شما دهیم و به حل مسائل درسی شما کمک کنیم.

دانش آموز عزیز، بهتر است قبل از همه سوالات را به تنهایی حل کنی و جواب هایت را بررسی کنی. اگر مشکلی داری، آن را برطرف کن. با انجام این کار، مفهوم درس بهتر درک می‌شود و در امتحان دچار مشکل و دردسر نمی‌شوی.

شما همیشه باید قلم و کاغذ را در کنار خود قرار دهید تا بتوانید به راحتی مسائل ریاضی را حل کنید. استفاده از این وسایل به شما کمک می‌کند تا بهتر تمرین کنید و در نهایت کتاب ریاضی را به طور کامل یاد بگیرید. استفاده از قلم و کاغذ یکی از روش‌های موثرترین و معتبرترین برای حل مسئله‌های ریاضی است.

جواب صفحه قبل تر :جواب فعالیت صفحه ۶۲ ریاضی پنجم 

در این بخش، مروری بر جواب صفحه ۶۴ ریاضی پنجم انجام داده شد. با اضافه کردن عبارت “حاشیه نیوز” در آخر جستجوهای درسی خود در گوگل، به بهترین پاسخ ها دسترسی خواهید داشت. لطفاً به خاطر داشته باشید که ابتدا سعی کنید پاسخ سوالات را خودتان بیابید و سپس برای بررسی صحت آن به این پاسخ ها مراجعه کنید. اگر سوالی دارید، آن را در قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ دهند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 4 =

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا